Skip to content

PRIVACYVERKLARING

Netwerkpro, gevestigd aan Derde Oosterparkstraat 138A 1092 EC Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn een sociale onderneming en gaan zorgvuldig om met o.a. jouw persoonsgegevens en andere informatie van derden. Hierbij vind je de privacyverklaring van A Real Community BV waar Netwerkpro onderdeel vanuit maakt. Deze privacyverklaring is digitaal op te vragen via de website www.netwerkpro.org. Elke deelnemer wordt van het bestaan van deze verklaring op de hoogte gebracht bij de start van het programma.

Contactgegevens

https://netwerkpro.org/
Derde Oosterparkstraat 138A
1092 EC Amsterdam
0621541000

Persoonsgegevens die wij verwerken

Netwerkpro verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij eventueel verwerken

Land van herkomst

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Netwerkpro verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Netwerkpro verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Netwerkpro neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Netwerkpro) tussen zit. Netwerkpro gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– CRM voor het centraal opslaan en beheren van ons contactenbestand.

Wie toegang hebben tot persoonsgegevens

Alleen bewerkers en gebruikers die daarvoor gemachtigd zijn door de verantwoordelijke hebben toegang tot het systeem van gegevensverwerking. Gemachtigde verwerkers hebben een verklaring ondertekend dat zij het privacyreglement kennen en dat zij daarmee akkoord zijn.

Netwerkpro zorgt dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Netwerkpro bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie niet langer dan noodzakelijk met een maximum van twee jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Netwerkpro verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Netwerkpro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Netwerkpro maakt op haar website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige bestandjes met gegevens die op jouw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Wij gebruiken functionele cookies om het gebruikersgemak op onze website te vergroten, bijvoorbeeld door informatie van de ene pagina naar de volgende door te geven of instellingen op te slaan die zorgen voor een optimale weergave van
de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Netwerkpro en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hester.wolrich@netwerkpro.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Netwerkpro wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Netwerkpro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hester.wolrich@netwerkpro.org.

Back To Top